Nhận ngay 15% khi giới thiệu thành viên mới sử dụng dịnh vụ Seeding: fBena.com

Thêm 10 khối cho trang Biolink

Created on 17 September, 2022 | Hướng dẫn | 260 views

Mở thêm 10 khối cho trang Biolink, như: Apple music, Tidal, Anchor FM podcast, Twitter Tweet, Instagram Posts, IGTV, Reel, RSS F

Các loại khối mới được bao gồm


1 - Apple Music Embed


2 - Tidal Music Embed


3 - Anchor FM podcast embed


4 - Twitter Tweet embed


5 - Instagram Posts, IGTV, Reel Embed


6 - Dynamic RSS Feed


7 - VCard 


8 - Image Grid


9 - Divider


10 - Custom HTMLUpdated on 17 September, 2022